A matacaballo(s)

A matacaballo(s) 大急ぎで、大慌てで

a mata ~.
1. loc. adv. Atropelladamente, muy de prisa.